نظر جالب یک ریاضیدان درباره زن و مرد

 
نظر جالب یک ریاضیدان درباره زن و مرد
 
 
روزی از دانشمندی ریاضیدان  نظرش را درباره زن و مرد  پرسیدند.
جواب داد:....
 

اگر زن یا مرد دارای ( اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =1
اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم =10....

اگر (پول) هم داشته باشند دوتا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =100
اگر دارای (اصل و نصب) هم باشند پس سه تا صفر  جلوی عدد یک میگذاریم =1000
                                          
ولی اگر زمانی عدد یک رفت (اخلاق) چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به
تنهایی هیچ نیست ، پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت.

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
مریم

جالب بود